Kassankokous

Mikä on kassankokous?

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella
kassan jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua. Kassan jäsenen on
ennakkoon ilmoitettava osallistumisestaan kassan toimistoon vähintään
kolme päivää ennen kokouspäivää. Kassankokous on pidettävä kassan kotipaikassa.

Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää
oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus
edustaa enintään 100 jäsentä.
Osakkaat edustavat kassankokouksessa äänimäärää, joka yhteensä on 25
prosenttia kokouksessa edustettuina olevien jäsenten äänimäärästä. Ääni-
määrä jakautuu osakkaiden kesken heidän edelliseltä tilikaudelta maksamiensa
kannatusmaksujen osoittamassa suhteessa.
Jäsenen asiamiehen ja osakkaiden äänioikeuden käyttäjän tulee esittää
päivätty ja yksilöity valtakirja. Kassankokouksessa ei saa käyttää avustajaa.

Koska kassankokouksia pidetään?

Kassalla on vuosittain kaksi varsinaista kassankokousta, joista toinen
pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen viimeistään marraskuussa.
Viimeistään huhtikuussa pidettävässä varsinaisessa kassankokouksessa:
1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
kassanjohtajalle;
4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja
tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä
6) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
Viimeistään marraskuussa pidettävässä varsinaisessa kassankokouksessa:
1) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä
tilintarkastajien palkkiot;
2) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen
jäsenten ja varajäsenten tilalle;
3) valitaan tilintarkastajat ja tarvittavat varatilintarkastajat;
4) annetaan selonteko kassan tilasta, sekä
5) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Missä ja koska kokouskutsu ilmoitetaan?

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa
ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos päätöksen tekeminen
kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen,
on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin
neljän viikon kuluttua. Kokouskutsu ja muut kassan tiedonannot
saatetaan tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan vakuutuskassan
internet -sivuilla ja Tampereen kaupungin intranet – sivuilla sekä
lähetetään erikseen osakkaille.

Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilipäätöstä
koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan
ennen kokousta kassan toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen
nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli kassankokouksessa käsitellään
sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta on ilmoitettava
kokouskutsussa.

Mitä  kokouksessa tapahtuu?

Kassankokouksessa johtaa puhetta kokouksen tähän tehtävään valitsema
henkilö.
Kassankokouksen päätökseksi tulee, jollei laista tai näistä säännöistä muuta
johdu, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista
äänistä tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa
katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaali arvalla.
Päätös, joka koskee kassan sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos
äänioikeutetut, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. Sama vaatimus koskee kassan selvitys-
tilaan asettamista ja sen purkamista muussa kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä kassan sulautumista koskevan sopimuksen hyväksymistä.

Miten saan esitykseni käsiteltäväksi kassankokouksessa?

Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen
käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Mistä tietää  jälkikäteen mitä  kassankokouksessa on päätetty?

Kassankokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä saapuvilla
olleet äänioikeutetut ja heidän äänimääränsä, kokouksessa tehdyt päätökset
sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun tarkastettava ja allekirjoitettava. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä kassan toimistossa jäsenten ja osakkaan nähtävänä.

 

Tasekirja 2015.pdf (2.4 MB)
Tasekirja 2015
TASEKIRJA 2014.pdf (2.4 MB)
Tasekirja 2014
Pöytäkirja_kevät_2016.pdf (348 kB)
Pöytäkirja kevät 2016
Pöytäkirja syksy 2015.pdf (1.1 MB)
Kassankokous 17.11.2015
Pöytäkirja kevät 2015.pdf (287 kB)
Kassankokous 28.4.2015
PÖYTÄKIRJA_251114.pdf (893 kB)
Kassankokous 25.11.2014