NÄIN VAIKUTAT

Vakuutettunamme - sinulla on valtaa ja vastuuta

Voit tehdä ehdotuksia sääntömuutoksiksi, olla mukana päättämässä säännöistä ja
vaikuttaa siihen ketkä ovat hallituksessamme.
Kassankokouksessa sinulla on yksi ääni – kuten jokaisella vakuutetullamme.
Osallistumalla voit vaikuttaa vakuutuskassamme etuisuuksiin ja tulevaisuuteen.


Kassankokous

Kassankokouksessa jokaisella vakuutetulla on yksi ääni. Vakuutettujen lisäksi äänivaltaa on myös työnantajien edustajilla. Pidämme kokouksia vähintään kaksi kalenterivuodessa, tarvittaessa useammin.
Kassankokouksessa olet päättämässä mm.

 • säännöistä
 • hallituksen jäsenistä
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä

Sinulle näkyvimpiä kassankokouksen asioita ovat sääntöjen kautta tehtävät muutokset myönnettäviin etuuksiin ja vakuutusmaksun määrään sekä kokouksessa tehtävät luottamushenkilöiden valinnat.

Hallitus

Kassamme hallitukseen kuuluu seitsemän henkilöä, joista viisi on vakuutettujen valitsemia ja kaksi työnantajien valitsemia. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen tehtäviin kuuluvat kassan hallinnosta huolehtiminen, toiminnan järjestäminen ja
kassan edustaminen. Käytännössä hallitus esimerkiksi valmistelee kassankokoukseen sääntömuutoksia, päättää kassan varojen sijoittamisesta ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä sekä palkkaa kassan henkilöstön. Hallituksemme kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kassankokouksessa voit vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.

Näin olet mukana vakuutuskassan sääntöjen kehittämisessä 

Epävirallinen sääntömuutostoive, palaute tai kehitysehdotus 

Voit toimittaa epävirallisen sääntömuutostoiveen, palautteen tai kehitysehdotuksen kassan toiminnasta vakuutuskassalle. Asiasi voi koskea esim.  kassan etuuksia tai uusia menettelytapoja asioiden hoitamiseksi. Toiveet, palautteet ja kehitysehdotukset otetaan huomioon sääntömuutosten valmistelutyössä sekä kassan toiminnan kehittämisessä. Näitä ehdotuksia emme käsittele virallisina sääntömuutosesityksinä.

Virallinen sääntömuutosesitys 

Vaihtoehto 1) 

Jos haluat tehdä virallisen ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta vakuutuskassan sääntömuutostyöryhmälle, lähetä ehdotuksesi sähköpostilla kassanjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenistä. 

Kerro ehdotuksessasi:  

 • mitä haluat muutettavaksi säännöissä ja millä tavalla
 • perustele ehdotuksesi; miksi esittämäsi asia on tärkeä
 • kerro, miten haluat, että sinuun ollaan yhteydessä esityksesi käsittelystä
 • mikäli sääntömuutostyöryhmä puoltaa esitystäsi, se siirtyy kassan hallituksen käsittelyyn. Jos hallitus puoltaa esitystäsi, se siirtyy hallituksen esityksenä tai kokonaisuuden osana kassankokouksen käsiteltäväksi
 • mikäli sääntömuutostyöryhmä ei puolla esitystäsi, olemme sinuun yhteydessä toivomallasi tavalla ja kerromme samalla miksi esityksesi ei edennyt sääntömuutokseksi

Vaihtoehto 2) 

Jos haluat tehdä virallisen sääntömuutosesityksen suoraan kassankokoukselle, toimita vakuutuskassaan kirjallinen esitys muutettavasta sääntöpykälästä ja osoita esitys kassankokoukselle: 

 • viittaa ehdotuksessasi sääntöpykälään, johon haluat muutosta
 • kerro esityksessä selkeästi, mitä haluat muutettavaksi ja miten
 • kirjoita esitykseen uusi sääntöpykälä kokonaan siten kuin sen mielestäsi tulisi olla säännöissä
 • mikäli vakuutuskassan hallitus puoltaa esitystäsi, se voidaan esitellä osana hallituksen esitystä kassankokouksessa
 • mikäli hallitus ei puolla esitystäsi, se esitellään erillisenä esityksenä kassankokouksessa
 • voit osallistua itse esityksesi käsittelyyn kassankokouksessa
 • kassankokouksen päätökset löydät nettisivuiltamme kokouksen jälkeen

Huomionarvoista kassan etuuksien muutostoiveissa ja sääntömuutosten valmistelussa 

Sääntömuutostyössä tulee huomioida kassan kokonaistilanne, etuuksien kustannusvaikutus kassalle, tasapuolisuus kaikille vakuutetuille ja korvausten pitkäjänteisyys. Sekä vakuutettujen että kassan kannalta on hyvä, kun etuuksia korvataan pitkään ja suunnitelmallisesti samoilla edellytyksillä eikä etuuksia koroteta ja leikata vuorovuosin. Uusien etuuksien osalta erityisen tärkeitä ovat niiden kustannusvaikutukset. Mikäli etuuksiin otetaan mukaan uusia, kustannusvaikutuksiltaan suuria etuuksia, joudutaan väkisinkin tarkastelemaan myös olemassa olevien etuuksien osuutta kokonaispotista.

Vakuutuskassa ei tavoittele voittoa, vaan edut katetaan vakuutetuilta ja osakkailta kerätyillä varoilla. Meillä lisäetuudet rahoitetaan vakuutuskassan osakkaiden kannatusmaksuilla (20 %) ja jäsenten jäsenmaksulla (80 %). Vakuutusmaksu, 0,5 %, on pysynyt pitkään samana eikä siihen ole tällä hetkellä tiedossa muutoksia.  Myös vakuutuskassan vakuutettujen määrä on pysynyt vuosia hyvin samanlaisena. Vakuutetuille etuuksina jaettava rahamäärä pysyy siis samana, ellei vakuutusmaksuihin tehdä muutoksia. Koska tavoitteenamme on aina talouden tasapaino etuuksien suhteen, niin jotain isoa lisätessä täytyy vastaavasti jotain vähentää.Näin osallistut kassankokoukseen

Kokouskutsun löydät kassan nettisivuilta.
Kokouskutsussa kerrotaan

 • missä ja milloin kokous on
 • mitä asioita kokouksessa käsitellään
 • miten osallistut kokoukseen

Voit osallistua kokoukseen itse tai antaa valtakirjan asiamiehelle.
Jos osallistut itse, ilmoittaudu vakuutuskassaaan kutsussa kerrottuun päivämäärään mennessä.
Tule paikalle kokoukseen, ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Kassankokouksen päätöksiä ym.